اونایی که مامان دارن خوشبختن!
ولی خودشون نمیفهمن!

اونایی که مامانشون آرومه و اهل غرغر نیست خیلی خوشبختن!
ولی خودشون نمیفهمن!

اونایی که مامانشون دوستشون داره.. انقد خوشبختن که دیگه چیزی از زندگی نمیخوان!
ولی خودشون نمیفهمن!

اونا همشون احمقن !!