کاش دوست داشن هم نسبت بود...
مثلا وقتی میپرسیدن که شما چه نسبتی با هم دارین!؟
میگفتی : " دوستش دارم "